خدمت رسانی الکترونیکی اداره کل اوقاف و امورخیریه آذربایجان شرقی را چگونه ارزیابی میکنید؟
1- خیلی خوب
2- خوب
3- متوسط
4- ضعیف