• امروز یک شنبه چهارم مهر 1400 

مزایده و مناقصه

صفحه ی اصلی / مزایده و مناقصه

آگهی مزایده فروش خودرو – نوبت اول

 

اداره کل اوقاف و امورخیریه استان آذربایجان­ شرقی به استناد مجوز شماره 352079مورخ 27/04/ 1399 در نظر دارد خودروی جدول زیر را برابر قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه به فروش برساند.

1-حداقل قیمت فروش بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری می­باشد.­

2-متقاضیان جهت اقدام به شرکت در مزایده، باید به امور مالی اداره کل به آدرس زیر مراجعه وفیشی بملبغ مندرج درجدول به عنوان سپرده شرکت در مزایده دریافت و پس از واریز آن به بانک، فیش بانکی به شماره شبای IR650170000000222040207008 با شناسه واریز 912281 به نام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان­شرقی را ضمیمه پیشنهاد خود نموده و از تاریخ 20/03/1400 تا تاریخ 03/04/1400 به دبیرخانه اداره کل اوقاف و امورخیریه واقع در تبریز، خیابان آزادی جنب مسجد طوبی تحویل داده و رسید دریافت دارند.

3-به پیشنهادهای فاقد فیش بانکی، مبهم، مشروط، مخدوش و تحویل دبیرخانه در خارج از وقت مقرر ترتیب اثرداده نخواهد شد.

4-کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مجاز و مختار می­باشد.

5-اگر برنده مزایده تا 5 روز کاری پس از اعلام نتیجه، حاضر به واریز مابقی وجه خرید خودرو به حساب اعلامی مزایده گزار نشود سپرده وی به نفع مزایده گزار ضبط و نفردوم جایگزین خواهد شد.

6-درصورت انصراف نفر اول ازخرید یا عدم واریز وجه خودرو در موعد مقرر و انتقال برنده به نفردوم، فروش خودرو به نفردوم باقیمت پیشنهادی نفر اول خواهد بود.

7- پیشنهادهای رسیده ساعت 10صبح روز شنبه مورخه 05/04/1400 درحضور اعضای کمیسیون مزایده در اداره کل اوقاف بازگشایی و قرائت خواهد شد.

8 مدیران وکارکنان سازمان اوقاف و شرکت­ها و موسسات وابسته به آن و همچنین متولیان، نظار و مباشیرین وامنای موقوفات و بقاع متبرکه و وکلای آنان و بستگان درجه اول آنان حق شرکت در مزایده را ندارند.

9 متقاضیان جهت رویت خودروها می­توانند درساعات اداری از تاریخ 20/03/1400 تا تاریخ 03/04/1400 به امور نقلیه اداره کل اوقاف مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2529داخلی 3148تماس حاصل نمایند.

10 کلیه هزینه­ های کارشناسی، آگهی روزنامه ونقل وانتقالات بعهده برنده مزایده می ­باشد.

                                              محمدرضا شفیعی

                                                معاون مدیریت منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان

                    

 ورود به سایت ستاد