عملکرد اداره کل اوقاف و امورخیریه آذربایجان شرقی را در سال 1396 چگونه ارزیابی می کنید؟
1- خیلی خوب
2- خوب
3- متوسط
4- ضعیف