• امروز سه شنبه بیست و ششم تیر 1397 

مدیریت بر ثبت و اخذ سند مالکیت موقوفات ، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی

صفحه ی اصلی / مدیریت بر ثبت و اخذ سند مالکیت موقوفات ، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی

عنوان فرآیند:
ثبت و ارائه خدمات استعلامی 
عنوان زیر خدمت مدیریت بر ثبت و اخذ سند مالکیت موقوفات ، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی 
شناسه خدمت:  17041318000

 
 
 
 
 
 3 ) پاداش ثبتی