استان آذربايجان شرقي

 
telegram
     
       
  
 
 
خدمات غیرحضوری 
 
 

فرآیند...
عنوان فرآیند:
ثبت و ارائه خدمات استعلامی 
عنوان زیر خدمت مدیریت بر ثبت و اخذ سند مالکیت موقوفات ، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی 
شناسه خدمت:  17041318000

 
 
 
 
 
 3 ) پاداش ثبتی